logo
logo
Luffing Tower Crane TCD4021

 تاور کرين Luffing به طور ويژه براي ساختمان هاي بلند در سايت هاي شلوغ و با محدوديت فضا طراحي شده است. اين تاور کرين کنفلش (Counter) بسيار کوتاه         و شعاع کاري متغير دارد، که اجازه بهره وري بالادر فضاهاي بسيار باريک را به جرثقيل مي دهد.

 اين نوع از تاور کرين اغلب بهترين راه حل براي زماني که چند جرثقيل در حال کار بر روي همان پروژه هستند، و مي توان از هر نوع تصادف با جرثقيل هاي ديگر و يا       ساختمان اطراف جلوگيري کرد.تاور کرين Luffing با بازوي متغير خود،در محدوده کار جرثقيل ديگر در سايت دخالت نمي کند.

 همچنين، تاور کرين Luffing مي تواند چرخه حمل و نقل مواد در پروژه را بهبود بخشد،آنها را به عنوان جرثقيل کمکي براي تاور کرين اصلي استفاده کرد، که موجب کاهش زمان ساخت و ساز   مي شود.

 به طور معمول، حداکثر باري که تاور کرين Luffing  بلند مي کنداز تاور کرين تاپ فلت مشابه بيشتر است .

 در بعضي از مناطق، قوانين محلي استفاده از تاور کرين Luffing  را الزامي کرده اند.

 به عنوان مثال، در شهر لندن اجازه استفاده از تاور کرين در فضاي شهري شلوغ داده نمي شود.

 معمولا قيمت تاور کرين Luffing  از يک تاور کرين تاپ فلت يا کله قندي دار بيشتر است. اين تاور کرين معمولا قطعات قوي تر،و مکانيزم بالابر بسيار بزرگتر از ساير تاورکرين ها دارند. البته فن آوري استفاده شده در بازو يا فلش، کنفلش ،و ساير موارد اين جرثقيل ها پيشرته تر است.

 هزينه مونتاژ و دمونتاژ بسيار بالاتر از حد معمول ساير تاور کرين ها دارد.بسياري از سازه هاي آن سنگين تر از حد معمول، و نصب تاور کرين Luffing 

 بسيار زمان بر و با توجه به تکنولوژي به کار رفته در آن مشکل تر است.

 بازو يا فلش بسيار بزرگتر تاور کرين Luffing  به عنوان ديوار در مقابل باد

عمل مي کند. بنابراين محدوديت هاي بيشتري نسبت به ساير تاور کرين ها دارد.

 با توجه اينکه تاور کرين Luffing  شاريوت ندارد و بايد براي جابجايي کل فلش حرکت کند,

روند کار آهسته تراز يک تاور کرين تاپ فلت مي باشد و تنوع مدل بسيار کمتري دارد