logo
logo

 1. موتور Yucai
کم صدا ، کم گاز خروجی ، غرب پایین ، حفاظت از محیط زیست سبز ، انگیزه رانندگی ، قابلیت اطمینان خوب. کنترل سوپاپ روح سیستم ترمز و سیستم ترمز پارک دو حرکت را متحد می کند ، هنگامی که در سیستم ترمز گاز مشکلی وجود دارد ، می تواند به طور خودکار ترمز داخلی ایجاد کند ، بنابراین ایمنی بیشتری دارد.

2. طرح های انسان سازی طرح
دسته دسته معقول ، دستکاری قابل حمل است ؛ دستگاه هدایت ، ظرف سنج و صندلی را می توان با توجه به حس شما در جهت های بالا و پایین و جلو تنظیم کرد ، بنابراین راحت است. پل چرخ عقب می تواند دور سرطان بالا و پایین بچرخد ، چرخ ها را به خوبی می چسباند ، بنابراین دستگاه دارای دهانه و قابلیت عبور خوب است.