logo
logo
بولدوزر کاتر پیلار

موتور Cat C18 برای پاسخگویی به سخت ترین برنامه های شما ساخته و آزمایش شده است. سه گزینه موتور C18 در این دستگاه موجود است: یک فناوری EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Technology با پس از تصفیه ، موتور معادل ردیف 3 بدون پس از درمان ، یا موتور معادل Tier 2 بدون پس از درمان.
کنترل های الکترونیکی کاملاً یکپارچه با کل دستگاه هماهنگ عمل می کند تا سوخت شما دورتر شود.
با خاموش شدن موتور در حالت دور از سوخت کمتر استفاده کنید.
حداکثر دوام با خاموش کردن موتور با تاخیر
انتقال CAT PLANETARY POWERSHIFT POWERSHIFT
همه ویژگی های جدید کنترل های انتقال پیشرفته بهره برداری الکترونیکی (APECS) با انتقال آن شتاب در نقاط تغییر ، شتاب بیشتری در درجه و صرفه جویی در سوخت ایجاد می کند.