تاور کرين هاي T مدل ساخت 1982-1971 پتن

لیست تاور کرین های پتن مدل دستگاه طول بازو خود ایستایی بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی Potain 426 A 30 متر 30 متر 2 تن 0.8 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp Potain 427 M 30 متر 33 متر 3 تن 0.75 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp Potain 428 G 36 متر 33 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp Potain 429 […]