کٌنجد

کٌنجد       واردات ویژه کٌنجد سوپر ممتاز و ممتاز کنجد قهوه ای یک دست شیرین بوجاری شده از بهترین مناطق ومحصولات افغانستان باروغن دهی و ارده شیرین و فراوان به همراه ضایعات کم .                 از مبدأ کشورهای  : سودان ، افغانستان ، پاکستان ، هند […]