بیل مکانیکی کاتو HD35V5

بیل مکانیکی HD30V5

بیل مکانیکی کاتو HD35V5 بیل مکانیکی کاتو HD35V5 واکنش در شروع و توقف به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. گرانش کم طراحی ارتعاش را سرکوب می کند و باعث می شود عملیات بدون تنش انجام شود. حرکت در حالت تغییر خودکار سرعت حرکت 1 و 2 به طور خودکار تغییر می کند. با توجه […]