بیل مکانیکی کاتو HD55N4

بیل مکانیکی کاتو HD55N4 واکنش در شروع و توقف به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. گرانش کم طراحی ارتعاش را سرکوب می کند و باعث می شود عملیات بدون تنش انجام شود. بیل مکانیکی حرکت در حالت تغییر خودکار سرعت حرکت 1 و 2 به طور خودکار تغییر می کند با توجه به بار موتور […]

بیل مکانیکی کاتو HD50V5

بیل مکانیکی کاتو HD50V5

بیل مکانیکی کاتو HD50V5واکنش در شروع و توقف به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. گرانش کم طراحی ارتعاش را سرکوب می کند و باعث می شود عملیات بدون تنش انجام شود. بیل مکانیکی حرکت در حالت تغییر خودکار سرعت حرکت 1 و 2 به طور خودکار تغییر می کند با توجه به بار موتور […]

بیل مکانیکی کاتو HD30V5

بیل مکانیکی HD30V5

بیل مکانیکی کاتو مدل HD30V5  باعث می شود عملیات بدون تنش انجام شود. حرکت در حالت تغییر خودکار سرعت حرکت 1 و 2 به طور خودکار تغییر می کند. با توجه به بار موتور در حال حرکت فقط می تواند تنظیم شودبیل مکانیکی کاتو سرعت 1 را با استفاده از کلید روی اهرم دوزر تنظیم […]