بیل مکانیکی کاتو HD50V5

بیل مکانیکی کاتو HD50V5

بیل مکانیکی کاتو HD50V5واکنش در شروع و توقف به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. گرانش کم طراحی ارتعاش را سرکوب می کند و باعث می شود عملیات بدون تنش انجام شود. بیل مکانیکی حرکت در حالت تغییر خودکار سرعت حرکت 1 و 2 به طور خودکار تغییر می کند با توجه به بار موتور […]

بیل مکانیکی کاتو HD25V5

بیل مکانیکی کاتو HD25V5

بیل مکانیکی کاتو مدل HD25V5 واکنش در شروع و توقف به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. گرانش کم طراحی ارتعاش را سرکوب می کند و باعث می شود عملیات بدون تنش انجام شود. بیل مکانیکی حرکت در حالت تغییر خودکار سرعت حرکت 1 و 2 به طور خودکار تغییر می کند با توجه به […]