logo
logo

 

اینها اغلب از دور دیده می شوند. آنها در بالای پشت بام شهرها از ریختن بتن ایمن و انعطاف پذیر اطمینان حاصل می کنند. زیرا بوم های جداگانه زمانی استفاده می شوند که محدوده پمپ بتونی روی کامیون دیگر کافی نباشد. چه در سایت های ساختمانی بزرگ و چه در سازه های بسیار بلند ، ایمنی و انعطاف پذیری بوم های بتن ریزی SCHWING از اتمام دقیق و ایمن پروژه های عمرانی متعدد مهم و گاه رکورددار در سراسر جهان پشتیبانی می کند.