logo
logo

ترکیبی از طراحی تاپلس و فن آوری جدید نوار هیدرولیک برای عملکردهای عالی

حداکثر ارتفاع 180 فوت Ft (55 متر)
حداکثر بار 11 Ust (10 تن)
1،65 USt بار نوک با جبهه 180ft (1،5t) و 3USt با بازوی 164ft