بیل مکانیکی

بیل مکانیکی در کاربردهای مشابه تا 20 درصد سوخت کمتری نسبت به 320F مصرف می کند.
بیل مکانیکی را با حالت قدرت با کار مطابقت دهید. اجازه دهید حالت هوشمند به طور خودکار موتور و قدرت هیدرولیک را با شرایط حفاری مطابقت دهد.
سیستم هیدرولیک پیشرفته تعادل بهینه قدرت و کارایی را فراهم می کند در حالی که کنترل مورد نیاز برای حفاری دقیق را به شما می دهد.
اولویت سوپاپ فشار و جریان هیدرولیک را در جایی قرار می دهد که به آن فرمان می دهید تا در چرخه بار سریع تا نور متوسط حرکت کند.
این موتور دارای استانداردهای انتشار EPA Tier 4 Final ایالات متحده و مرحله IV اتحادیه اروپا با سیستم پس از تصفیه است که نیازی به ورودی اپراتور یا خرابی ندارد.