logo
logo
LTM 1050-3.1

LTM 1050-3.1 یک مفهوم همه جانبه تاکسی جرثقیل اقتصادی است. هنگامی که در جاده های عمومی رانندگی می کند ، می تواند بیشتر بالاست یا بازوی تاشو خود را حمل کند. این باعث می شود جرثقیل 3 محور بسیار متحرک باشد و اطمینان حاصل شود که می توان سریع از آن استفاده کرد. ECOdrive و ECOmode رانندگی و کار با جرثقیل را حتی اقتصادی تر می کنند زیرا به طور خودکار مصرف سوخت و سر و صدا را کاهش می دهند.

مصرف سوخت کمتر:
ECOmode مصرف سوخت را تا 10 reduces کاهش می دهد.

سبز – ECOdrive:
با افزایش تنظیمات رانندگی در سفر ، در مصرف سوخت صرفه جویی کرده و صدا را به طور خودکار کاهش دهید.