logo
logo

D61EXi-24 / D61PXi-24 مجهز به سیستم کنترل ماشین 3D سیستم ناوبری جهانی (GNSS) است. اجزای اضافی برای کنترل ماشین که معمولاً روی تیغه نصب می شوند ، اکنون با آنتن GNSS کابین نصب شده در کارخانه ، واحد اندازه گیری اینرسی قوی (IMU+) و سیلندرهای هیدرولیک سنجش سکته مغزی جایگزین می شوند. این بسته حسگر یکپارچه قوی و دقیق است. زحمت های روزانه نصب و برداشتن آنتن ها و کابل ها از تیغه و سایش ناشی از آن را از بین می برد.

درهای سرویس خوب واقع شده امکان دسترسی راحت و ایمن به زمین را به نقاط سرویس روزانه فراهم می کند. با قرار گرفتن رادیاتور در پشت دستگاه ، فیلترهای سوخت و روغن موتور را می توان به راحتی از جلوی محفظه موتور مشاهده کرد. نقاط چربی از راه دور روانکاری محورهای قاب C و بلبرینگ زاویه ای را تسهیل می کند.