logo
logo
کامیون های معدنی

راه پله های دسترسی گسترده ، سکوهای سرویس برای موتور ، ژنراتور کششی و کابینت کنترل ، چهار ترمز دیسکی خیس گوشه و عقب ماندگی در صنعت.

شبکه بازدار شعاعی برای بهبود نمای راست-خطوط را تیره تر کنید تا بتوانید به جایی که آنها اشاره می کنند توجه کنید.

راه پله های دسترسی گسترده ، سکوهای سرویس برای موتور ، ژنراتور کششی و کابینت کنترل ، چهار ترمز دیسکی خیس گوشه و عقب ماندگی در صنعت.

شبکه بازدار شعاعی برای بهبود نمای راست-خطوط را تیره تر کنید تا بتوانید به جایی که آنها اشاره می کنند توجه کنید.