logo
logo

صادرات يكي از راهكارهايي است،كه بيشترين كاربرد را براي بين المللي شدن شركت ها داشته است. 
هدف نهايي ،گروه تخصصی مه یاس دستيابي به چارچوبي مناسب در جهت بسترسازي توسعه صادرات در قالب رويكردي جامع مي باشد.

صادرات چیست 

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است. 

صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای در آن سوی مرزها. 

 نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است و همچنین صادرات برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید.

صادرات
صادرات

انواع صادرات

  صادرات از دو دیدگاه تقسیم بندی شده است. در دیدگاه اول صادرات به ۲ نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود و در دیدگاه دوم به ۹ بخش قابل تقسیم است .

1. صادرات مستقیم

    2.صادرات غیر مستقیم

3.صادرات قطعی

صادرات مستقیم

شرکتهایی که خریداران خارجی، آنان را تشویق به صادرات می کنند معمولا از این روش استفاده می نمایند. همچنین فروشندگانی که صادرات آنان آنقدر افزایش یافته که می توانند هزینه های اداره سازمان صادراتی خود را بر عهده بگیرند، نیز از این روش استفاده می کنند. شرکتهایی می توانند به صادرات مستقیم اقدام نمایند که کلیه فعالیت های ضروری جهت فروش محصولات خود را در کشور میزبان به عهده گیرند. این فعالیت ها عبارتند از : تعیین ظرفیت بازار، یافتن خریدار، تعیین کانالهای توزیع و انجام امور صادرات مانند آماده کردن اسناد و مدارک، اقدامات مربوط به حمل و بیمه محموله.

صادرات
صادرات

صادرات غیر مستقیم

صادرات غیر مستقیم بیشتر میان شرکتهایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند متداول می باشد. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد، همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است. صادرات غیر مستقیم خود به چند روش قابل اجراست .

صادرات قطعی

صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی . 

صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات معاف می باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.

صادرات و واردات