logo
logo
پتن تاپ فلت

فاستین پتن Faustin Potain

پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد
در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ!
در سال های 1935-1930 برای اولین بار است که تاور کرین پتن POTAIN در بازار ظاهر می شود. از آن زمان، این نوآوری ثابت بوده است.
پتن Potain بازار جهانی جرثقیل برجی یا تاور کرین را با بیش از 100,000 تاور کرین فروخته شده و نصب شده در سراسر جهان کنترل می کند.
امروز، تاور کرین شرکت پتن (Potain)، یک شرکت تابعه از گروه ساخت جرثقیل Manitowoc است،که تولید کننده بیش از 60 مدل در کارخانه خود را در فرانسه، ایتالیا، پرتغال و چین است.

ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن

مدل دستگاه

طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفی
Potain D15/10A41 متر34.5 متر3 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain E10/14C45 متر40.1 متر4 تن1.4 تنPV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp
Potain E2/2345 متر50.8 متر8 تن2.3 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain E2/23A45 متر59.8 متر8 تن2.3 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain E2/23B45 متر64.6 متر8 تن2.3 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain F2/2350 متر51 متر8 تن2.3 تنPV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp
Potain F2/23A50 متر61.6 متر8 تن2.3 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain F2/23B50 متر61.6 متر8 تن2.3 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain F3/2150 متر50.6 متر12 تن2.1 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain F3/2950 متر65.9 متر12 تن2.9 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain F3/29 A50 متر46.6 متر12 تن2.9 تنPV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp

ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن

مدل دستگاه

طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفی
Potain F3/29 B50 متر64.3 متر12 تن2.9 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain G20/13C55 متر64.9 متر8 تن1 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain G20/15C55 متر64.9 متر8 تن1.2 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain G3/2255 متر65.9 متر12 تن2.2 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain G3/2555 متر65.9 متر12 تن2.53 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain G3/28 B55 متر64.3 متر12 تن2.75 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain G3/33 B60 متر64.3 متر12 تن2.5 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain H20/14C60 متر64.9 متر8 تن1.1 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain H25/14C60 متر64.9 متر10 تن1.1 تنPV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp
Potain H3/2560 متر55 متر12 تن2.5 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain H3/2860 متر55 متر12 تن2.8 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp

ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن

مدل دستگاه

طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفی
Potain H3/3060 متر55 متر12 تن3 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain H3/3260 متر55 متر12 تن3.2 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain H3/33 B60 متر56.6 متر12 تن3.3 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain H3/36 B60 متر56.6 متر12 تن3.6 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain H30/23 C60 متر64.5 متر12 تن1.8 تنPV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp
Potain H30/25 C60 متر64.5 متر12 تن2 تنPV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp
Potain H30/30 C60 متر64.5 متر12 تن2.5 تنPV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp
Potain H30/40 C60 متر83.68 متر12 تن3.6 تنPV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp
Potain H4/2560 متر55 متر16 تن2.5 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain H4/2860 متر55 متر16 تن2.8 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain H4/360 متر55 متر16 تن3 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن

مدل دستگاه

طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفی
Potain H4/3260 متر55 متر16 تن3.2 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain H4/36A60 متر56.6 متر16 تن3.6 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain H4/36B60 متر79.8 متر16 تن3.6 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain H40/40C60 متر83.18 متر16 تن3.6 تنPV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp
Potain H5/34B60 متر82.68 متر20 تن3.4 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain H50/38C60 متر82.68 متر20 تن3.8 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain J3/4750 متر75.2 متر12 تن6 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain J4/4765 متر75.2 متر16 تن4.7 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain J5/4565 متر74.7 متر20 تن4.5 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain K3/59 B70 متر80.1 متر12 تن5.9 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain K3/59 C70 متر80.13 متر12 تن5.9 تنPV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp

مدل دستگاه

طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفی
Potain K30/30 C70 متر83.68 متر12 تن3 تنPV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp
Potain K4/56B70 متر79.7 مت16 تن5.6 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain K4/56C70 متر79.73 متر16 تن5.6 تنPV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp
Potain K40/27C70 متر83.1 متر16 تن2.3 تنPV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp
Potain K5/50B70 متر79.20 متر20 تن5 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp
Potain K5/50C70 متر79.23 متر20 تن5 تنPV:190KVA(289Amp)-310Amp-330Amp
Potain K50/20C70 متر76.9020 تن1.6 تنPV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp