logo
logo
بیل مکانیکی

تا 10٪ مصرف سوخت کمتر. هنگام استفاده از حالت SMART ، 5 additional کاهش اضافی بدون کاهش بهره وری.
افزایش 12 درصدی گشتاور چرخشی کار در شیب ها را آسان تر می کند.
با استفاده از فن آوری های استاندارد Cat که خستگی اپراتور و هزینه های عملیاتی شما را کاهش می دهد ، از جمله مصرف سوخت و تعمیر و نگهداری روزانه ، بهره وری را تا 45 درصد افزایش دهید.
موتور C7.1 با استانداردهای آلایندگی مطابقت دارد. سیستم پس از تصفیه بدون نیاز به تعمیر و نگهداری و خرابی.
سیستم هیدرولیک پیشرفته تعادل بهینه قدرت و کارایی را فراهم می کند در حالی که کنترل مورد نیاز برای حفاری دقیق را به شما می دهد.
بیل مکانیکی را با حالت قدرت با کار مطابقت دهید. اجازه دهید حالت هوشمند به طور خودکار موتور و قدرت هیدرولیک را با شرایط حفاری مطابقت دهد.